News

2017/05/29

会員ページ更新のお知らせ

会員ページを更新しました。(会員ページへ)

A会員29組織、B会員36組織、特別会員4組織となり、総会員数が69組織となりました。

また、今年度の役員および推進委員会のメンバーが決まりましたので、役員ページを更新しました。(役員ページへ)